Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Wewnątrzuniwersyteckie akty prawne

Ogólne

Statut UJ

Regulamin organizacyjny UJ

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ

Zarządzenie nr 9 Rektora UJ z 17 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia oraz zmiany zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 8 Rektora UJ z 17 stycznia 2017 roku w sprawie: utworzenia Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pismo okólne nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2013 roku w sprawie: zasad przetwarzania i udostępniania wyników ankietowej oceny osób prowadzących zajecia dydaktyczne i pracowników administracyjnych obsługujących studentów

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 października 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej UJ, w Regulaminie organizacyjnym UJ i w Instrukcji kancelaryjnej UJ

Decyzja nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 listopada 2012 r. w sprawie: powołania Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016

Zarządzenie nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 października 2012 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika Rektora UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia, Pełnomocnika Rektora UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia i Pełnomocnika Rektora UJ ds. systemu informacji o ofercie dydaktycznej UJ oraz zmiany zarządzenia nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Decyzja nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 października 2010 roku w sprawie: powołania Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku, w sprawie: zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 33/V/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: utworzenia i wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 29/IV/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w § 24 i w § 27 ust. 4 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulaminy

Ocena zajęć dydaktycznych:

Ocena pracy administracji:

Monitorowanie losów absolwentów:

Programy studiów

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Zarządzenie nr 97 Rektora UJ z 16 września 2013 roku w sprawie: oceny programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Uchwała nr 53/XI/2008 Senatu Uniwersytetu Jagiellonskiego z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellonskiego w zakresie planów studiów i programów nauczania

Krajowe akty prawne

Szkolnictwo wyższe

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Standardy kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki

Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów. 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów

Europejskie akty prawne

Proces boloński

Komunikat z Leuven (2009)

Komunikat Londyński (2009)

Komunikat Bergeński (2005)

Komunikat Berliński (2003)

Komunikat Praski (2001)

Deklaracja Bolońska (1999)

Deklaracja Sorbońska (1998)