Przejdź do głównej treści

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia, określane też jako efekty uczenia się (learning outcomes)1, opisują, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i być zdolny zrobić po zakończeniu pewnego okresu (procesu) kształcenia.

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego to zrozumiały w kontekście międzynarodowym opis systemu kształcenia na poziomie wyższym w danym kraju, określający kompetencje osób uzyskanych na tym poziomie. Opis ten określa relacje pomiędzy kwalifikacjami i integrując krajowe podsystemy kształcenia, służy większej przejrzystości, dostępności i jakości kwalifikacji oraz dostosowuje je do potrzeb rynku pracy i  społeczeństwa obywatelskiego. Opis zawiera hierarchię poziomów kwalifikacji i przyporządkowuje je odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji.

1Terminy efekty kształcenia i efekty uczenia się są często traktowane jako synonimy; w zbliżonym znaczeniu bywa też używany termin „kompetencje". Warto jednak zauważyć, że istotą i nadrzędnym celem nowocześnie pojmowanego procesu kształcenia jest spowodowanie, aby – w wyniku zastosowania właściwych metod dydaktycznych – student „nauczył się", a nie żeby „został nauczony". W tym sensie sformułowanie "efekty uczenia się" oddaje istotę sprawy nieco lepiej, niż bardziej powszechnie używany i przyjęty termin efekty kształcenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena efektów kształcenia na UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje system oceny programów kształcenia. Ocena ta obejmuje:

  • efekty kształcenia,
  • proces kształcenia prowadzący do uzyskania tych efektów oraz
  • stopień osiągnięcia tych efektów w trakcie i po zakończeniu.

Dotyczy ona wszystkich kierunków na poziomie pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest przeprowadzana po zakończeniu każdego roku akademickiego, a jej wyniki mają być podstawą do doskonalenia programów kształcenia i osiąganych przez studentów efektów kształcenia. Za przerowadzenie oceny programów realizowanych w danej jednostce odpowiedzialny jest jej kierownik, który powierza ją powołanym w tym celu zespołom.

Wzory raportów

Wyniki oceny są dokumentowane w postaci raportów, których wzór ustala kierownik danej podstawowej jednostki organizacyjnej w porozumieniu z członkami zespołów dokonujących oceny. Poniżej znajdują się obowiązujące wzory raportów dla poszczególnych wydziałów: