Przejdź do głównej treści

Ocena zajęć dydaktycznych

Jaki jest nasz cel?

 

Chcemy monitorować jakość prowadzonych na UJ zajęć dydaktycznych, by poznać ich słabe i mocne strony oraz lepiej zarządzać ofertą dydaktyczną UJ.

Zebrane i opracowane wyniki, będące zarazem jednym z elementów systemu oceny pracy kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, są podstawą do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia.

Jak to robimy?

W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci UJ, w tym doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych. Ocenie podlegają pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, którzy prowadzili zajęcia zakończone w danym semestrze akademickim. Oceniane są wszystkie kursy realizowane  w ramach programu studenta. Badanie OZD jest realizowane za pośrednictwem indywidualnego konta USOSweb (internetowa wersja Uczelnianego Systemu Obsługi Studiów UJ), na którym widnieje lista ankiet dostępnych dla danego studenta. Wśród pytań zawartych w kwestionariuszu wyodrębnić można część wspólną dla wszystkich jednostek uczelni oraz grupę pytań przypisanych do określonego kierunku oraz typu zajęć. Ponadto, każdy student może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianego kursu. Ocena odbywa się dwa razy w roku akademickim, na koniec każdego semestru (letnia edycja badania składa się z dwóch etapów, przed i po przerwie wakacyjnej). Ocena semestru zimowego trwa 6 tygodni, a letniego łącznie 10 tygodni (6 przed i 4 po przerwie wakacyjnej).

Ankiety w systemie USOSweb przeprowadzane są z poszanowaniem zasady dobrowolności i poufności. Dane, mające postać zbiorczych tabel, podlegają statystycznemu opracowaniu. Raporty z uzyskanych wyników zostają przekazane władzom oraz kierownikom podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Jaki jest tego efekt?

Studenckie oceny stanowią istotny element analizy własnej pracy oraz okresowej oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego. Wspomagają także kierowników jednostek w podejmowaniu decyzji o realizowanych w ramach programu studiów kursach i ich prowadzących. Dodatkowo, wysoko ocenionym dydaktykom przyznawane są nagrody JM Rektora UJ za wysoką jakość pracy.

Listy osób dotychczas nagrodzonych za wysoką jakość pracy dydaktycznej